Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Abramów w liczbach

Geoportal Abramów

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Abramów

Abramów, gmina w województwie lubelskim, powiat lubartowski.

Powierzchnia gminy Abramów wynosi 85 km2, zajmuje 1706 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Abramów zamieszkuje 4 029 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2103 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Abramów wynosi 48, jest 1608 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Abramów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Abramów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Abramów.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Abramów: 851706
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Abramów: 0,042211
Lesistość w % w gminie Abramów: 9,51993
Ludność na 1 km2 w gminie Abramów: 481608
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Abramów: -2,5966
Liczba ludności ogółem w gminie Abramów: 4 0292103
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Abramów: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Abramów: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Abramów: 7,79-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Abramów: 87,6-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Abramów: 542328
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Abramów: 2,22049
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Abramów: 79,1-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Abramów: 31428
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Abramów: 131832
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Abramów: 843,1976
Przedszkola bez specjalnych w gminie Abramów: 11423
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Abramów: 318,21495
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Abramów: 94,0797
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Abramów: 1,51702
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Abramów: 212452
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Abramów: 4 005-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Abramów: 4 169-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Abramów: 4 466-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Abramów: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Abramów: 22,01874
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Abramów: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Abramów: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Abramów: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Abramów: 22,01337

Źródłem danych statystycznych dla gminy Abramów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Abramów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Abramów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.